Tänä keväänä Kymenlaakson Jäte tutkitutti jälleen asukkaidensa tyytyväisyyttä tuottamiinsa jätehuollon palveluihin. Tutkimus tehdään aina kahden vuoden välein. Kohderyhmänä olivat asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat yhtiön toiminta-alueella.

Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä ja sähköisenä kyselynä huhtikuussa. Otannassa otettiin huomioon kuntien asukasmäärät, vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä asumismuodot (omakotitalo, taloyhtiö) sekä painotettiin pienimpiä palvelujen piirissä olevia kuntia.

Lomakkeita lähetettiin yhteensä 1 950 kpl. Lomakkeen saatteessa oli QR-koodi mahdollistamassa sähköisen vastaamisen. Lisäksi linkkiä kyselyyn jaettiin yhtiön sähköisissä kanavissa. Vastauksia saatiin yhteensä 389 kpl (vertaa 2020: 427), joista kirjeitse saatiin 318 vastausta. Sähköisesti QR-koodin kautta saatiin 19 vastausta ja Kymenlaakson Jätteen jakaman linkin kautta 52 vastausta.

Tutkimuksen tuloksia verrataan edelliseen, vuoden 2020 tutkimukseen.

Poimintoja tuloksista:

  • 98 % lajittelee jätteet kotonaan tai vapa-ajan asunnollaan (2020: 99 %)
  • 85 % vastaajista toimittaa käyttökelpoiset tavarat uudelleen käyttöön (2020: 83 %)
  • 95 % vastaajista saa mielestään riittävästi tietoa jätehuoltoasioista (2020: 94 %)
  • 83 % vastaajista luki tai selasi Roskaviesti-lehden viimeisimmän numeron (2020: 81 %)
  • 4,5/5,0 parhaiten onnistunut väittämä ”tyhjennyslaskut ovat olleet sovitun mukaisia”
  • 3,7/5,0 heikoiten onnistunut väittämä ”puhelu ohjautuu nopeasti oikealle henkilölle”

Palvelujen tunnettuus, käyttö ja asiakaskokemus

Yhtiön palvelut tunnettiin hyvin, myös ne palvelut, joita vastaaja ei itse käyttänyt. Kyselyssä lueteltiin 19 palvelua. Käytetyistä palveluista käytetyimmäksi nousivat jäteaseman palvelut, toiseksi eniten käytettiin ekopisteitä, kolmanneksi eniten lääkejätteiden keräystä apteekeissa ja neljänneksi eniten jäteastian tyhjennys- ja kuljetuspalvelua. Jätteenkuljetusten jäämiseen neljänneksi vaikuttanee se, että taloyhtiöissä asuvat eivät ole itse suoraan tekemisisissä jätteenkuljetusten järjestämisen kanssa. Lisäksi viidessä kunnassa ei vielä ole Kymenlaakson Jätteen järjestämää kuljetusta.

Kyselyssä oli omat osiot (sarja väitelauseita) kolmesta palvelukokonaisuudesta: jätteenkuljetuksen ja ekomaksujen asiakas- ja laskutuspalvelusta, ekopisteistä, jäteasemista sekä viestinnästä ja jäteneuvonnasta. Kaikissa osioissa tulokset olivat hyviä, ja noudattelivat hyvin lähelle edellisen tutkimuksen tuloksia. Asteikolla 1-5 osa-alueiden keskiarvot sijoittuivat välille 4,18-4,35.

Tiedon saanti ja lajittelu

Kyselyssä oli lisäksi tarkentavat osiot tiedon saannista ja lajittelusta. Riittävästi tietoa koki saaneensa 95 % vastaajista (2020: 94 %). Kun kysyttiin mieluisimpia tiedonlähteitä, eniten suosiota vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna nostivat kotiin jaetut jäteoppaat sekä verkkosivut. Myös mm. asiakaspalvelun ja jäteneuvonnan palvelut olivat toivotumpia kuin edellisellä tutkimuskerralla.

Jätteiden lajittelu näytti jonkin verran yleistyneen lähes jokaisen kysytyn jätelajin (12 kpl) kohdalla. Eniten oli noussut oman kompostoinnin suosio (44 %:sta 57 %:iin). Myös täysin uuden lajikkeen poistotekstiilin ilmoitti lajittelevansa 22 % vastanneista.

Niiltä, jotka eivät lajittele biojätettä, kysyttiin, miten lajittelua voisi edistää. Avoimissa vastauksissa toistuvat monenmoiset pulmat kuten kustannukset (kompostorin, bioastian ja biopussien hinta) tai muu keräyksen käytännön hankaluus (tila keittiössä, keräysastia sisällä, lähellä ei biokeräysastiaa, bioreitti ei yllä alueelle) tai sitten oma käsitys, että biojätettä tulee niin vähän. Avointen vastausten tarkempi tarkastelu on hyödyllistä biokeräysten jatkoa mietittäessä.

Mainittakoon vielä, että kysymykseen ”Mitkä ovat kokemuksenne lajittelusta?” vaihtoehdon ”Lajittelu on hyödyllistä ja helppoa” valitsi aiempaa useampi, eli 85 % vastaajista (2020: 81%).