Kymen jätelautakunta/Kymenlaakson Jäte Oy

Perusmaksujen ja jäteastioiden tyhjennysmaksujen muutoksissa pyritään kohti uuden valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaista hyvää taksakäytäntöä. Taksaehdotuksessa ekomaksun nimi muutetaan perusmaksuksi ja maksun suuruus yhtenäistetään koko alueella. Tämä mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lautakuntamaksu, jolla rahoitetaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta, sisällytetään jatkossa perusmaksuun yhtenäisesti koko alueella.

Jätehuollon palvelutason määrittelyä on valmisteltu yhteistyössä Kymen jätelautakunnan ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Edellinen jätehuollon palvelutaso on laadittu vuonna 2015. Päivityksessä palvelujen saatavuutta tarkastellaan kahden tulevan vuoden näkökulmasta.  Muutoksia on tulossa muun muassa jätteenkuljetusjärjestelmään ja ekopisteverkostoon. Pertunmaan kunta liittyy Kymen jätelautakuntaan 1.1.2023.

Jätetaksaesitys ja Jätehuollon palvelutaso -luonnos ovat nähtävillä Kymen jätelautakunnan nettisivuilla 18.11.2022 saakka.

Taksat ja taksarakenne uudistuvat

Perusmaksulla katetaan käyttöhetkellä muutoin ilmaiset tai alikatteiset jätehuoltopalvelut, kuten ekopisteiden ja jäteasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys, tiedotus ja neuvonta. Perusmaksut ja jäteastian tyhjennysmaksut muodostavat kokonaisuuden, jossa muutokset vaikuttavat toisiinsa. Kun lautakuntamaksu poistuu tyhjennysmaksuista, voidaan osaa tyhjennysmaksuista alentaa. Kotkassa perusmaksu on tähän saakka peritty jäteastian tyhjennysmaksun osana. Nyt esitetään, että myös Kotkassa asuinhuoneistokohtainen perusmaksu laskutettaisiin erikseen, kuten se kaikissa muissa kunnissa on laskutettu jo pitkään.

Asunto taloyhtiössä -maksuluokka poistuu perusmaksusta

Perusmaksujen (ekomaksujen) taloyhtiöitä koskeva alempi maksuluokka on aikoinaan luotu kompensaatioksi taloyhtiöiden korkeammista jätehuollon kustannuksista, kun ne ovat joutuneet järjestämään kiinteistökohtaisen bio- ja pakkausjätteiden keräyksen. Siten taloyhtiöissä asuvat eivät ole tarvinneet samassa määrin esim. perusmaksulla rahoitettujen ekopisteiden palveluja. Ekopisteiden ylläpitoon on käytetty kuitenkin vain 7,5 % perusmaksujen tuotosta.

Tuottajavastuun laajennuttua ei pakkausjätteiden keräykseen ekopisteillä enää tarvita yhtä paljon perusmaksurahaa kuin ennen. Lisäksi pientalojen kiinteistökohtaisen jätehuollon kustannukset ovat biokeräysvelvoitteiden myötä kasvamassa lähivuosina. Näin ollen perusteet taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen alemmalle perusmaksulle ovat heikentyneet. Tässä taksauudistusesityksessä taloyhtiöiden maksuluokka perusmaksusta poistetaan.

Tyhjennysmaksuihin alennuksia ja kannustavuutta lajitteluun

Jäteastioiden tyhjennysmaksuissa pyritään kohti lajitteluun kannustavaa taksaa, ja siksi tyhjennysmaksujen alennukset kohdistetaan ensisijaisesti bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshintoihin. Tyhjennystaksojen kannustavuutta tullaan asteittain lisäämään myöhemmin.

Tämänkertaisen taksamuutoksen vaikutukset

Tämänkertaisten taksamuutosten kustannusvaikutus erilaisille asuinkiinteistöille on yksilöllinen. Perusmaksu laskee osalla ja nousee osalla. Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshintojen alennukset alentavat niiden kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen hintaa, ja osittain kompensoivat perusmaksujen mahdollista nousua. Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut laskutetaan taloyhtiöiltä, kuten ennenkin.

Perusmaksuksi esitetään vakituiselle asuinhuoneistolle 37,94 €/vuosi ja vapaa-ajanasunnolle 24,80 €/vuosi.

Seuraavassa taulukossa on esitetty perusmaksun muutokset asuinhuoneistotyypeittäin ja kunnittain.

Kuntavapaa-ajan asunto 2022vapaa-ajan asunto 2023asunto taloyhtiössä 2022asunto taloyhtiössä maksuluokka poistuu 2023 – tilalle vakituisen asunnon maksu 2023vakituinen asunto 2022vakituinen asunto 2023
Hamina23,7824,8031,8835,2537,94
Iitti19,3424,8025,7933,4837,94
Kotka*24,80**37,94
Kouvola19,3424,8025,7933,4837,94
Lapinjärvi32,7424,8042,3354,1637,94
Miehikkälä27,8124,8034,4139,2337,94
Mäntyharju22,0824,8029,8336,2237,94
Pertunmaa**24,8024,8031,0031,0037,94
Pyhtää25,7724,8033,8840,7737,94
Virolahti27,8124,8034,4139,2337,94

Kaikki taulukon hinnat sis. alv 24%

*  Kotkassa perusmaksua on kerätty jokaisessa loppujätteen ja muovipakkausjätteen tyhjennyskerran maksussa. Esimerkiksi 240 litran loppujäteastiassa perusmaksua on ollut 0,94 € ja 240 litran muovipakkausastiassa 0,84 €. 600-660 litran loppujäteastian tyhjennyshinnassa perusmaksua on ollut 2,46 € ja muovipakkausjäteastiassa 1,98 € (kaikki edellä mainitut alv 0 %).

** Pertunmaan perusmaksut vuonna 2022 kunnan taksan mukaan.

Jätehuollon kustannustason muutokset nyt ja lähivuosina

Kokonaisuutena pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen aiheuttama kustannus taloyhtiöissä jatkaa alenemistaan lähivuosina, kun tuottajavastuun mukaiset korvaukset tulevat osittain kattamaan pakkausjätteiden tyhjennyshintoja.

Pientalojen kiinteistökohtaisen jätehuollon kustannuspaine puolestaan nousee, kun lakisääteiset biojätekeräysvelvoitteet astuvat voimaan vuonna 2024. Nousua pyritään hillitsemään mm. alentamalla biojätteen tyhjennyshintaa ja tarjoamalla vaihtoehdoksi omatoimista kompostointia.

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa myös jätehuoltoon. Esimerkiksi jätteiden kuljetuskustannukset ja energia- ja kunnossapitokulut ovat nousseet. Kustannuksia kasvattavat osaltaan myös jätelain edellyttämä poistotekstiilin erilliskeräys ja lisääntyvä laskutus.

Jätehuollon palvelutason määrittely ajan tasalle

Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy ovat yhteistyössä laatineet uuden luonnoksen Jätehuollon palvelutasoksi ja kuulleet kuntien näkemyksiä asiaan. Jätehuollon palvelutasossa määritellään asukkaille tarjottavien jätehuollon palvelujen vähimmäistaso. Kymen jätelautakunta hyväksyi Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 -luonnoksen kokouksessaan 20.10.2022, ja päätti asettaa sen nähtäville ja pyytää kunnilta lausunnot.

Ekopisteverkostoon muutoksia

Kymenlaakson Jäte Oy:n vapaaehtoiseen ekopisteverkostoon on tulossa muutoksia. Koska pakkausjätteiden erilliskeräysvelvollisuus koskee yhä pienempiä taloyhtiöitä, voidaan ekopisteitä vähentää ns. taloyhtiövaltaisilta alueilta. Lisäksi hyvin vähäisellä käytöllä olevia ekopisteitä voidaan poistaa. Jäljelle jäävien ekopisteiden palvelutasoa suunnitellaan parannettavaksi mm. lisäämällä niihin muovipakkausten ja kartongin keräysastioita. Jokaiseen kuntaan taataan vähintään yksi muovipakkausten keräyspiste. Valtakunnalliseen ja lakisääteiseen RINKI-ekopisteverkostoon on tulossa muutoksia, joista saadaan tietoa myöhemmin. Muutokset otetaan huomioon suunnittelussa. Jokaiseen kuntaan järjestetään myös poistotekstiilin keräyspiste.

Bio- ja pakkausjätteet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen

Jätelaki muuttaa jätteenkuljetuksia merkittävästi bio- ja pakkausjätteiden osalta. Jätelain muutosten myötä 1.7.2023 lähtien Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa kaikissa kunnissa pakkausjätteiden keräyksen ja 19.7.2023 alkaen myös biojätteiden keräyksen asuinkiinteistöiltä. Muutos koskee Haminan, Miehikkälän, Virolahden, Pertunmaan, Pyhtään ja Lapinjärven bio- ja pakkausjätekuljetuksia sekä Kotkan pakkausjätekuljetuksia. Pyhtäällä jätteenkuljetusjärjestelmä muuttuu jätelautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti myös loppujätteiden osalta 1.7.2023. Pertunmaalla on tehty vastaava päätös loppujätteiden ja myös lietteiden osalta, ja se astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 27.4.2025. Pertunmaan nykyiset aluekeräyspisteet siirtyvät Kymenlaakson Jäte Oy:n hoitoon 1.1.2023.

Biojätteitä kerätään jatkossa myös omakotitaloista – vaihtoehtona omatoiminen kompostointi

Jätelain muutosten myötä – viimeistään 19.7.2024 – biojätteen erilliskeräysvaatimukset koskevat myös omakoti- ja paritaloja Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamissa. Tällä hetkellä biojätettä erilliskerätään vähintään kolmen asunnon kiinteistöiltä. Biojätteen omatoiminen kompostointi on vaihtoehto biojätekeräykseen liittymiselle.

Kymen jätelautakunta on Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden sekä 1.1.2023 alkaen myös Pertunmaan yhteinen jätehuoltoviranomainen. Vastuukunta on Kouvola, jonka alaisuudessa lautakunta toimii.

Kymenlaakson Jäte Oy on kuntien omistama jäteyhtiö, joka hoitaa kuntien sille siirtämät asukkaiden jätehuoltopalvelut.

Lisätietoja:

Kymenlaakson Jäte Oy:

toimitusjohtaja Kati Manskinen, puh. 050 301 8167, kati.manskinen(at)kymenlaaksonjate.fi
viestintäpäällikkö Anne Sironen, puh. 040 596 6465, anne.sironen(at)kymenlaaksonjate.fi

Kymen jätelautakunta:

jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi
(toimittajille huom! Katja Kangas ei ole tavoitettavissa pe 4.11.).

Palvelutasomääritysluonnos sekä esitys jätetaksaksi ovat nähtävillä Kymen jätelautakunnan nettisivuilla