Jätelain muuttamisesta annetulla lailla (438/2019) edellytetään kunnallisia jätelaitoksia muuttamaan yrityksille antamiensa jätehuoltopalvelujen käytäntöä 1.1.2020 alkaen.

Muutos tarkoittaa, ettei kunnan jätelaitos voi enää jatkossa ottaa vastaan elinkeinotoiminnan jätettä toissijaisen vastuun nojalla ilman sopimusta. Sopimus voidaan tehdä vasta sen jälkeen kun jätehuoltopalvelun tarpeesta on julkaistu tarjouspyyntö Materiaalitori.fi-palvelussa.

Yritysten jätteiden käsittelystä valtaosan Keltakankaan jätekeskuksessa hoitaa Ekokaari Oy, jonka toimintaa lakimuutos ei koske**.

Materiaalitori on valtion omistaman Motiva Oy:n ylläpitämä sähköinen tietoalusta, joka on tehty uudistuneen jätelain tarpeisiin.

Toimintatapa riippuu siitä, arvioiko yritys tarvitsevansa jätteen käsittely- tai kuljetuspalveluja yli 2000 euron (alv 0 %) arvosta vuodessa.

Jos yritys tarvitsee jätehuoltopalveluja yli 2000 euron (alv 0 %) arvosta vuodessa:

  • Jätteen haltijan eli yrityksen on ensin jätettävä muun palvelutarjonnan puutteen todentamista varten Materiaalitori.fi-tietoalustaan tarjouspyyntö tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta. Kymenlaakson Jäte Oy ei voi tarjota toissijaista jätehuoltopalvelua* eli ottaa yritysjätettä vastaan tai tehdä kuljetussopimusta ennen kuin yritys on tarjonnut jätettään yksityisille jätehuoltoyrityksille Materiaalitori.fi-palvelussa. Mikäli sopivaa palvelua ei ole asiakkaalle kohtuullisin ehdoin Materiaalitorin kautta saatavilla 14 vrk:n kuluessa, voi yritys sen jälkeen pyytää Kymenlaakson Jäte Oy:ltä toissijaista jätehuoltopalvelua*. Sopimus on voimassa enintään 3 vuotta.

Jos yritys tarvitsee jätehuoltopalveluja alle 2000 euron (alv 0%) arvosta vuodessa:

  • Yritys voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan Kymenlaakson Jäte Oy:ltä siirtoasiakirjalla, joka on saatavilla myös vaakatoimistosta, ja palvelupyyntölomakkeella, jonka saa myös vaakatoimistosta sekä jäteasemilta.

*Mikä on toissijainen jätehuoltopalvelu?

Kymenlaakson Jäte Oy on kunnallinen jäteyhtiö. Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Toissijainen jätehuoltopalvelu (TSV-palvelu) tarkoittaa, että kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten yritysten jätteelle, silloin kun jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätelain asettamien rajoitusten vuoksi kunnallisen jäteyhtiön on mahdollista tarjota yrityspalveluja avoimilla markkinoilla ilman TSV-sopimusta vain vähäisissä määrin.

**Toiminnot, joita lakimuutos koskettaa Keltakankaan jätekeskuksessa ovat: tavanomaisen jätteen kaatopaikka, nestemäisten jätteiden käsittely (pl. öljyiset vedet), biojätteiden käsittely sekä biokaasu- ja kompostointilaitostoiminta. Muiden toimintojen ja jätteiden osalta markkinaehtoista jätteenkäsittelyä tarjoaa Keltakankaan jätekeskuksessa Kymenlaakson Jäte Oy:n tytäryhtiö, Ekokaari Oy.

Lisätietoja: www.motiva.fi/materiaalitori