Kuljetusurakoita käynnistyy yhdeksässä kunnassa, joista kuudessa kunnassa yhtiön järjestämä kuljetus on uutta

Kymenlaakson Jäte Oy on valinnut urakoitsijat tänä vuonna alkaviin jätteenkuljetuksiin. Uudet kuljetusurakat kattavat yhdeksän kunnan alueen, johon kuuluvat Iitti, Hamina, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Pertunmaa, Pyhtää ja Virolahti. Kuudessa kunnassa Kymenlaakson Jäte järjestää asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksia ensimmäistä kertaa, näitä ovat Hamina, Lapinjärvi, Miehikkälä, Pertunmaa, Pyhtää ja Virolahti. Uudet urakat alkavat heinäkuussa. Pertunmaan aluekeräyspisteiden tyhjennykset siirtyivät Kymenlaakson Jätteelle jo vuodenvaihteessa.

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa jätteenkuljetuksia yhdeksässä kunnassa. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.

Heinäkuussa alkavat urakat koskevat pääasiassa taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteitä sekä kuntien kiinteistöjen jätteitä. Pyhtäällä ja Kotkassa urakoihin kuuluvat myös taloyhtiöiden, omakotitalojen ja mökkien loppujäteastioiden tyhjennykset.

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden jätteenkuljetukset

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueella kilpailutettiin jätteenkuljetukset, joihin kuuluvat

  • asuinkiinteistöjen (lähinnä taloyhtiöiden) bio- ja pakkausjätteet Haminassa, Kotkassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella
  • asuinkiinteistöjen (taloyhtiöiden ja pientalojen) loppujätteet Pyhtäällä ja Kotkassa
  • kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät bio-, pakkaus- ja loppujätteet Haminassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella

Hankinta jaettiin neljään osaurakkaan, jotta eri kokoisilla kuljetusyrityksillä olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.

Kilpailutuksessa saatiin viisi hankintakriteerit täyttävää tarjousta. Heinäkuusta alkaen Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden bio- ja pakkausjäteastiat sekä Kotkan ja Pyhtään loppujäteastiat tyhjentää L&T Ympäristöpalvelut Oy. Nostokalustoa edellyttävien konttien, syväkeräyssäiliöiden ja puristimien tyhjennykset hoitaa Jätehuolto E. Parkkinen Oy.

Lapinjärven bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset

Lapinjärvellä kilpailutettiin pienhankintana taajamien asuinkiinteistöjen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset. Tarjouksia saatiin kaksi. Urakoitsijaksi valittiin Jätehuolto E. Parkkinen Oy.

Heinäkuussa alkavat kuljetukset auttavat lisäämään lajittelua erityisesti taloyhtiöissä, joita koskevat bio- ja pakkausjätteiden lajitteluvelvoitteet. Tähän asti Lapinjärvellä on ollut vaikeuksia saada kuljetuksia bio- ja pakkausjätteille, kun kuljetusyrityksen valinnasta on vastannut jokainen kiinteistön haltija erikseen. Jatkossa kuljetukset kilpailuttaa keskitetysti Kymenlaakson Jäte.

Pertunmaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset sekä aluekeräyspisteiden tyhjennykset

Pertunmaan asuinkiinteistöjen loppujätteille tarkoitetut aluekeräyspisteet siirtyivät Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi 1.1.2023. Pisteiden tyhjennykset ja kunnossapidon hoitaa Kuljetus ja Jätehuolto Seppo Hynninen Ky, joka on vastannut aluekeräyspisteiden kuljetuksista myös aiemmin. Aluekeräyspisteet lakkautetaan vuonna 2025, kun Pertunmaalla siirrytään kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

Kymenlaakson Jätteen järjestämät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Pertunmaan taajamien taloyhtiöistä ja kunnan kiinteistöiltä alkavat heinäkuussa. Kuljetukset kilpailutettiin pienhankintana. Tarjouksia saatiin vain yksi. Pertunmaan bio- ja pakkausjäteastiat tyhjentää ensi kesästä lähtien RL-Palvelut Oy.

Kouvolan ja Iitin biojätteiden kuljetukset

Kouvolan ja Iitin biojätteiden kuljetuksessa alkaa heinäkuussa uusi urakkakausi. Kuljetuksista saatiin tarjouksia kuudelta yrittäjältä, ja urakoitsijaksi valittiin L&T Ympäristöpalvelut Oy. Kuljetukset koskevat taajamien asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviä biojätteitä. Asuinkiinteistöiltä biojätteitä kuljetetaan pääosin taloyhtiöistä, joita koskevat biojätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Lisäksi kuljetuksissa on taajamien pientaloja, jotka ovat liittyneet biojätteen keräykseen vapaaehtoisesti. Kouvolan ja Iitin biojätteet ovat olleet Kymenlaakson Jätteen kuljetuksissa jo vuosia.

Taustatietoa Kymenlaakson Jätteen jätteenkuljetuksista

Tällä hetkellä Kymenlaakson Jäte hoitaa toimialueensa asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksia Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla. Pertunmaan aluekeräyspisteiden hoito siirtyi Kymenlaakson Jätteelle vuoden 2023 alussa, kun Pertunmaan kunta liittyi yhtiön osakkaaksi ja siirsi yhtiölle jätehuoltopalvelujen järjestämisen. Uudistetun jätelain mukaisesti vuoden 2023 heinäkuussa Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi siirtyvät myös Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset. Kymen jätelautakunnan päätöksestä yhtiölle siirtyvät heinäkuussa myös Pyhtään loppujätteiden kuljetukset. Heinäkuussa alkavat kuljetusurakat eivät koske paperinkeräystä kiinteistöiltä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan. Taulukko 1. kuvaa eri kunnissa sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätteenkuljetusten järjestämisvastuuta tällä hetkellä ja heinäkuussa tapahtuvien muutosten jälkeen.

Taulukko 1. Asuinkiinteistöjen jätteenkuljetukset Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella

Tammikuu 2023Heinäkuu 2023
Kymenlaakson Jätteen järjestämät kuljetuksetTaloyhtiön/pientalon itse järjestämät kuljetuksetKymenlaakson Jätteen järjestämät kuljetuksetTaloyhtiön/pientalon itse järjestämät kuljetukset
Iitin, Kouvolan ja Mäntyharjun loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet*

Kotkan loppujätteet, biojätteet, muovipakkaukset ja osa muista pakkausjätteistä*

Pertunmaan loppujätteen aluekeräyspisteet
Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet*

Kotkassa osa muista pakkausjätteistä kuin muovipakkauksista*
Iitin, Kouvolan, Mäntyharjun, Kotkan ja Pyhtään loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet*

Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pertunmaan ja Virolahden pakkausjätteet* (1.7. alkaen) ja biojätteet (19.7. alkaen)
Pertunmaan loppujätteen aluekeräyspisteet
Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pertunmaan ja Virolahden loppujätteet
*Pakkausjätteitä ovat muovipakkaukset, lasipakkaukset, kartonki ja metalli. Paperi ei kuulu pakkausjätteisiin.

Asuinkiinteistöjen jätteenkuljetusten lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa toimialueensa kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kuljetuksia (taulukko 2). Kuntien hallinto- ja palvelutoimintaan kuuluvat esimerkiksi virastot, koulut, päiväkodit ja kirjastot.

Taulukko 2. Kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kuljetukset Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella

Tammikuu 2023Heinäkuu 2023
Kymenlaakson Jätteen järjestämät kuljetuksetTaloyhtiön/pientalon itse järjestämät kuljetuksetKymenlaakson Jätteen järjestämät kuljetuksetTaloyhtiön/pientalon itse järjestämät kuljetukset
Iitin, Haminan, Kouvolan, Kotkan, Miehikkälän, Mäntyharjun, Virolahden ja Pyhtään loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet*Lapinjärven ja Pertunmaan loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet*Iitin, Haminan, Kouvolan, Kotkan, Miehikkälän, Mäntyharjun, Virolahden ja Pyhtään loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet*
Lapinjärven ja Pertunmaan biojätteet ja pakkausjätteet*
Lapinjärven ja Pertunmaan loppujätteet
*Pakkausjätteitä ovat muovipakkaukset, lasipakkaukset, kartonki ja metalli. Paperi ei kuulu pakkausjätteisiin.

Kymenlaakson Jäte kilpailuttaa kaikki jätteenkuljetuksensa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintailmoitukset julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Lisäksi EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat ilmoitetaan TED-tietokannassa.

Jätteenkuljetusten kilpailutuksissa valintaperusteena on halvin hinta, mutta lisäksi urakoitsijoiksi valituilta edellytetään useiden talous-, ympäristö-, osaamis- ja laatukriteerien täyttämistä. Kriteerit koskevat mm. urakoitsijoiden kalustoa sekä henkilöstön määrää ja osaamista.

Jätteenkuljetusten kilpailutuksissa eri yritysten tekemissä tarjouksissa on tyypillisesti suuriakin eroja. Kallein tarjous voi olla jopa kaksinkertainen verrattuna edullisimpaan. Valtakunnallisesti jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat pääsääntöisesti halvemmat kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön kilpailuttamilla alueilla kuin kiinteistönhaltijan (taloyhtiön tai pientaloasukkaan) kilpailuttamilla alueilla. Kymenlaakson Jätteen kuljetuksissa olevien jäteastioiden tyhjennysmaksut päättää Kymen jätelautakunta, joka on toimialueen jätehuoltoviranomainen.

Kymenlaakson Jäte tarjoaa kilpailutusten kautta myös paljon työtä kuljetusyrityksille. Esimerkiksi vuonna 2021 yhtiö osti urakoitsijoilta jätteenkuljetuksia kiinteistöiltä noin 3,7 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna alkavien uusien urakoiden myötä kuljetusliikkeille vuosittain maksettava summa kasvaa.

Kymenlaakson Jäte on kokonaan kuntien omistama yhtiö, joka hoitaa omistajakuntiensa sille siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelu- ja jätteenkäsittelytehtäviä. Jäteyhtiön osakkaita ovat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyhtää ja Virolahti.

Jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet asuinkiinteistöillä

Jätehuoltomääräysten mukaan biojätteet tulee lajitella erikseen kaikilla vähintään 3 asunnon kiinteistöillä, jotka sijaitsevat taajamassa. Pakkausjätteille (muovipakkaukset, kartonki, lasipakkaukset, metalli) tulee olla omat keräysastiat kaikilla vähintään 5 asunnon kiinteistöillä, jotka sijaitsevat taajamassa. Loppujäte tulee kerätä kaikilta asuinkiinteistöiltä. Taloyhtiöiden tulee lisäksi järjestää paperinkeräys jätelain mukaisesti.