Jätelaki laajentaa biojätteiden keräysvelvollisuuden koskemaan omakoti- ja paritaloja taajamissa, joissa on yli 10 000 asukasta. Kymenlaakson Jätteen toimialueella tällaisia taajamia ovat Kotkan keskustaajama ja Haminan keskustaajama sekä Kouvolan keskustaajama, johon kuuluvat myös Kuusankoski ja Voikkaa. Velvoite tulee voimaan 1. toukokuuta 2024. Kymen jätelautakunta kirjasi asian uusiin jätehuoltomääräyksiin. Biojätteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä keittiössä syntyvää ruokajätettä, kuten perkuujätteitä, kasvisten ja hedelmien kuoria sekä ruuantähteitä. Lajitteluvelvoite ei koske pihoissa syntyvää puutarhajätettä.

Katso sähköiseltä kartaltamme, sijaitseeko kotisi yli 10 000 asukkaan taajamassa

Olemme laatineet sähköisen kartan, josta voit käydä katsomassa, mitkä alueet kuuluvat Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamiin. Karttaa voi zoomata katu- ja tietasolle. Punaisella alueella sijaitsevat asuinkiinteistöt on velvoitettu liittymään biojätekeräykseen tai kompostoimaan
biojätteensä 1.5.2024 alkaen.

Löydät kartan täältä: taajamat.kymenlaaksonjate.fi

Keräysvelvoitteen täyttämiseksi on monta eri vaihtoehtoa

Mikäli omakoti- tai paritalosi sijaitsee keräysvelvoitteeseen kuuluvalla alueella ja et ole vielä järjestänyt keräystä, on sinulla vielä hyvin aikaa miettiä ja valita sinulle sopivin vaihtoehto biojätteen lajitteluun ja käsittelyyn kiinteistöllä.

  1. Liittyminen biojätteen kuljetukseen.
  2. Omatoiminen ruokajätteiden kompostointi.
  3. Yhteinen biojäteastia tai kompostori lähinaapureiden kanssa.

Omakotitalojen biojätekuljetukset käynnistyvät 1.5.2024. Kerromme tarkemmin omakoti- ja paritalojen biojätekuljetuksista ja palveluista syksyn Roskaviesti-lehdessä. Lisäksi lähestymme keräysvelvollisuuden piiriin kuuluvia omakoti- ja paritaloasukkaita kirjeitse ensi vuoden puolella.

Biojätteen keräyksellä pidempi tyhjennysväli loppujäteastialle

Lajittelemalla biojätteet voi loppujäteastialle hakea pidennettyä tyhjennysväliä, jolloin voit säästää loppujäteastian tyhjennyskustannuksissa. Jos kiinteistölläsi on tyhjennettävä biojäteastia ja kiinteistösi sijaitsee Kouvolassa, Kotkassa, Iitissä tai Mäntyharjulla, voit hakea pidennettyä tyhjennysväliä loppujäteastiallesi sähköisen asioinnin kautta. Muilla kuljetusalueilla hakemus tehdään Kymen jätelautakunnalle.

Myös biojätteen kompostointi oikeuttaa loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämiseen. Ennen kuin voit hakea pidennettyä tyhjennysväliä loppujäteastiallesi, tulee kompostoinnista tehdä kompostointi-ilmoitus Kymen jätelautakunnalle. Kompostointi-ilmoituslomakkeen (sähköisen ja paperisen version) löydät osoitteessa www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi. Tämän jälkeen voit hakea pidempää tyhjennysväliä loppujätteelle asuinkunnasta riippuen:

Keräysvelvoite laajenee vuonna 2026 yli 300 asukkaan taajamiin

Asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja jätteen kierrätyksen lisäämiseksi biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan myös alle 10 000 asukkaan taajamien omakoti- ja paritaloja 1.5.2026 alkaen. Pienimmät, alle 300 asukkaan taajamat, joissa olisi alle 10 keräysvelvollista kohdetta, sekä haja-asutusalue jäävät keräysalueen ulkopuolelle, koska näiltä alueilta keräys ei ole enää ympäristö- tai kustannustehokasta. 

Kartta alueesta tullaan julkaisemaan lähempänä velvoitteen alkamisajankohtaa.

Jos kompostoit biojätettä kiinteistölläsi, tee kompostointi-ilmoitus

Vaikka et kuuluisikaan biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin, tulee uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle. Kyse on ilmoituksesta, eli kyseessä ei ole lupa-asia.

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Molemmat lomakkeet löytyvät Kymen jätelautakunnan sivuilta: www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi.

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten vapaa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Myös biojätteen kompostointi oikeuttaa loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämiseen. Kun olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen Kymen jätelautakunnalle, voit hakea pidempää tyhjennysväliä loppujätteelle seuraavasti asuinkunnasta riippuen: