1.7. pakkausjätteiden keräysvelvollisuus laajenee koskemaan 5-9 asunnon taloyhtiöitä. Niiden tulee järjestää keräysastiat muovi- ja lasipakkauksille, metallille sekä kartongille. Muutos noudattelee tulossa olevaa jätelainsäädännön muutosta. Tavoitteena on tehostaa raaka-aineeksi kelpaavien materiaalien keräystä.

ANNE SIRONEN

Tähän saakka eri pakkausjätteiden keräysastiat on vaadittu vain taloyhtiöiltä, joissa asuntoja on 10 tai enemmän. Nyt astiat tulee järjestää myös pienempiin taloyhtiöihin, eli velvollisuuden raja laskee viiteen asuntoon. Näin määrätään jätehuoltomääräyksissä.

– Tällä keräysastioiden lisäyksellä tavoittelemme korkeampaa kierrätysastetta, kertoo jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen Kymen jätelautakunnasta.

Jätehuoltomääräykset koskevat koko Kymen jätelautakunnan ja Kymenlaakson Jätteen toimialuetta, eli Kouvolaa, Iittiä, Mäntyharjua, Kotkaa, Pyhtäätä, Lapinjärveä, Haminaa, Virolahtea ja Miehikkälää. Jätehuoltomääräyksistä päätti Kymen jätelautakunta, ja niiden toteutumista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Kuljetuksista sopiminen

Kouvolassa, Iitissä ja Mäntyharjulla uusien lasi- ja muovipakkausten, metallin ja kartongin keräysastioiden tyhjennykset hoitaa Kymenlaakson Jäte. Kotkassakin tyhjennykset voi tilata Kymenlaakson Jätteeltä.

Muissa kunnissa taloyhtiöt tilaavat tyhjennykset yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä.

Kymenlaakson Jäte tiedottaa ja neuvoo

Kymenlaakson Jäte tiedottaa jätehuollon muutoksista ja palveluista. Jo syksystä 2019 lähtien Roskaviesteissä on tiedotettu tulossa olevasta kiinteistökeräyksen muutoksesta. Toimivan jätetilan suunnittelusta valmistui esite viime vuonna, se löytyy verkkosivuilta www.kymenlaaksonjate.fi

Taloyhtiöille on ollut ja on edelleen tarjolla myös neuvontaa jätteenkuljetuspalveluihin liittyen. Palveluneuvoja voi käydä kiinteistöillä ja neuvoa ja ehdottaa ratkaisuja kiinteistön jätehuollon järjestämiseksi. Neuvonta on maksutonta.

Taloyhtiöissä valmistelut vielä kesken

Kymenlaakson Jäte on alkanut valmistella pakkausjätteiden kiinteistökeräysten ja -kuljetusten laajentumista jo syyskuussa. Kun keräysastioiden määrä kasvaa, tulee myös Kymenlaakson Jätteen järjestämille kuljetusreiteille lisää tyhjennettäviä astioita. Syyskuun jälkeen on kysytty Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun taloyhtiöiden isännöitsijöiltä, miten kullakin kiinteistöllä keräys tullaan järjestämään. Osa taloyhtiöistä on jo vastannut ja antanut tarvittavat tiedot, mutta monen taloyhtiön kohdalta tiedot vielä puuttuvat.

Keräyksen piiriin tulevia kiinteistöjä on paljon. Esimerkiksi Kouvolassa tämän kokoisia taloyhtiöitä on noin 400 kpl.

Mitoita astiat, päätä tyhjennysvälit ja ilmoita

Kun taloyhtiön jätepisteelle tulee useita uusia jäteastioita, on tilojen riittävyys usein se ensimmäinen kysymys. Jäteastioiden tarkalla mitoittamisella ja isoimpien jäteastioiden vaihtamisella pienempiin säästyy tilaa uusille astioille. Pienissä taloyhtiöissä esimerkiksi metallille ja lasille riittää hyvin 140 litran jäteastiat. Joissakin taloyhtiöissä halutaan ehkä rakentaa kokonaan uusi tila, esimerkiksi jätekatos. Myös jätekimpat ovat mahdollisia esimerkiksi pienten naapuririvitalojen kesken. Jäteastioiden mitoittamisesta lisää tietoa sivulla 2.

Jäteastian tyhjennysten järjestämiseksi jätteenkuljetuksia hoitavalle taholle tulee ilmoittaa jätelajikohtaisesti jäteastian koko ja tyhjennysväli.

Kymenlaakson Jätteen järjestämän kuljetuksen piiriin kuuluvissa taloyhtiöissä tulee nyt pikaisesti suunnitella, millaisilla jäteastioilla keräykseen lähdetään. Vaikka suunnitelmissa olisi uuden jätekatoksen rakentaminen eikä katos olisi vielä valmis, kannattaa astiat silti suunnitella ja ilmoittaa kuljetusten järjestäjälle jo nyt.

Jätehuoltomääräykset ja valvonta

Jätehuoltoviranomainen eli Kymen jätelautakunta päättää sekä jätehuoltomääräykset, että mahdolliset niistä poikkeamiset. Muutama pieni taloyhtiö on jo kysellyt, voiko pakkausjätteiden keräysastioiden järjestämisestä saada vapautuksen sillä perusteella, että asukkaat vievät pakkausjätteensä itse ekopisteelle. Tällä perusteella ei Kymen jätelautakunta ole vapautuksia myöntänyt.

Tutkimusten mukaan mitä lähempänä ja helpommin saavutettavissa keräysastia on, sitä enemmän materiaaleja saadaan talteen. Mitä helpompi ja lyhyempi matka jäteastialle, sitä matalampi on kynnys lajitteluun ja sitä enemmän kierrätetään.