Ympäristölupa

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut 25.11.2009 Kymenlaakson Jäte Oy:lle päätöksen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Lupahakemuksessa haettiin ns. yhtenäisympäristölupaa, jossa kaikki hakemuksessa huomioidut toiminnot luvitetaan samalla päätöksellä.

Annettu päätös korvaa kaikki Kymenlaakson Jäte Oy:lle myönnetyt aikaisemmat ympäristöluvat.

Yhtiön jätekeskuksen alueelle haettujen uusien käsittelytoimintojen osalta ympäristölupa ei ole vielä päätös uuden toiminnan aloittamisesta. Ympäristölupa on viranomaisen myöntämä lupa, joka antaa luvan kullekin käsittelytoiminnalle ja määrää niiden ehdoista. Päätökset uusien käsittelytoimintojen aloittamisesta tehdään erikseen.

Mitä lupa koskee?

Lupapäätös koskee kaikkia jätekeskuksen alueen toimintoja, kuten tavanomaisen jätteen loppusijoitusaluetta, öljyisten maiden ja nestemäisten jätteiden käsittelytoimintoja, palavan jätteen murskauslaitosta, jäteasemaa, ongelmajätteen loppusijoitusaluetta, biojätteen, jätevesipuhdistamolietteen ja lannan käsittelytoimintoja, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä akkujen ja paristojen vastaanottoa ja välivarastointia, kyllästetyn puun esikäsittelyä ja välivarastointia sekä asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen murskausta ja välivarastointia. Lisäksi lupapäätökseen on sisällytetty määräyksiä myös tavanomaisen jätteen ja biojätteen välivarastointia ja siirtokuormausta koskien.

Ympäristöluvassa on määritetty myös jätteenkäsittelyalueelle vastaanotettavien jätteiden määrät sekä jätteiden sallitut käsittelymenetelmät. Lisäksi luvassa on annettu määräykset muun muassa jätteiden vastaanotosta ja varastoinnista, vesienkäsittelystä, ympäristövaikutusten tarkkailusta ja raportoinnista. Lupamääräyksissä erityistä huomiota on kiinnitetty toiminnan tarkkailuun.

Jätteenkäsittelyalueen ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Keltakankaan jätekeskukselle 25.11.2009 annettu ympäristölupapäätös (pdf).

Ympäristölupa 20.9.2011

Kymenlaakson Jäte Oy jätti ympäristölupapäätöstä 25.11.2009 koskevan muutoslupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toukokuussa 2010. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 20.9.2011 Kymenlaakson Jäte Oy:lle päätöksen ympäristöluvan hakemuksessa esitetyille uusille ja muutetuille toiminnoille ja niissä käsiteltäville jätemäärille. Ympäristölupa on viranomaisen myöntämä lupa, joka antaa luvan kullekin käsittelytoiminnalle ja määrää niiden ehdoista.

Yhtiön jätekeskuksen alueelle haettujen uusien käsittelytoimintojen osalta ympäristölupa ei ole vielä päätös uuden toiminnan aloittamisesta. Päätökset uusien käsittelytoimintojen aloittamisesta tehdään erikseen.

Aluehallintovirasto on muuttanut päätöksessään aiemmin myönnetyn luvan lupamääräyksiä sekä antaa myös joukon uusia lupamääräyksiä.

Keltakankaan jätekeskukselle 20.9.2011 annettu ympäristölupapäätös (pdf).

Mitä lupa koskee?

Lupapäätös koskee teollisuuden suuria rautoja ja sekapeltiä, biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä, jätteen polton pohjakuonaa, ongelmajätteen loppusijoitusaluetta, puhdasta betonia, öljyisten maiden raja-arvoa ja ympäristövaikutusten tarkkailua.