Ympäristölupa

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut 9.3.2022 Kymenlaakson Jäte Oy:lle päätöksen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Lupahakemuksessa haettiin ns. yhtenäisympäristölupaa, jossa kaikki hakemuksessa huomioidut toiminnot luvitetaan samalla päätöksellä.

Annettu päätös korvaa Kymenlaakson Jäte Oy:lle aikaisemmin myönnetyt luvat kuten, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 25.11.2009 antama päätös, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.9.2011 antama päätös, Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 3.6.2015 antama ympäristölupapäätös koskien Kymen Kompostointilaitosta sekä päätöstä selventävät lausumat ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 3.2.2017 antama päätös.

Yhtiön jätekeskuksen alueelle haettujen uusien käsittelytoimintojen osalta ympäristölupa ei ole vielä päätös uuden toiminnan aloittamisesta. Ympäristölupa on viranomaisen myöntämä lupa, joka antaa luvan kullekin käsittelytoiminnalle ja määrää niiden ehdoista. Päätökset uusien käsittelytoimintojen aloittamisesta tehdään erikseen.

Mitä lupa koskee?

Lupapäätös koskee kaikkia jätekeskuksen alueen toimintoja, kuten tavanomaisen jätteen loppusijoitusaluetta, öljyisten maiden ja nestemäisten jätteiden käsittelytoimintoja, palavan jätteen murskaus- ja lajittelulaitosta, jätteenpolton pohjakuonan käsittelyä, Keltakankaan jäteasemaa, vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta, kuivamädätys- ja kompostointilaitosta, ylijäämämaiden käsittelyä, kyllästetyn puun esikäsittelyä ja välivarastointia sekä asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen murskausta ja välivarastointia. Lisäksi lupapäätökseen on sisällytetty määräyksiä myös tavanomaisen jätteen ja biojätteen välivarastointia ja siirtokuormausta koskien.

Ympäristöluvassa on määritetty myös jätteenkäsittelyalueelle vastaanotettavien jätteiden määrät sekä jätteiden sallitut käsittelymenetelmät. Lisäksi luvassa on annettu määräykset muun muassa jätteiden vastaanotosta ja varastoinnista, vesienkäsittelystä, ympäristövaikutusten tarkkailusta ja raportoinnista. Lupamääräyksissä erityistä huomiota on kiinnitetty toiminnan tarkkailuun.

Jätteenkäsittelyalueen ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.