Tälle sivulle on koottu kysymyksiä, joita meille on usein esitetty Pyhtäällä 1.7.2023 alkavista jätteenkuljetuksistamme.

Kurkkaa myös koko toimialuettamme koskevat usein kysytyt kysymykset!

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, lähetä kysymyksesi meille sähköpostilla neuvonta(at)kymenlaaksonjate.fi.

Kysymykset on järjestetty teemoittain. Saat kunkin teeman alla olevat kysymykset ja vastaukset näkyviin klikkaamalla violettia palkkia.

Kuljetusten piiriin tulevat kiinteistöt ja jätteet

Siirtyvätkö minunkin kotitaloni jätteenkuljetukset Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi?

Kyllä, kaikkien pyhtääläisten asuinkiinteistöjen jätteenkuljetukset keräyspaperia lukuun ottamatta siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle 1.7.2023 alkaen. Muutos koskee omakoti- ja paritalojen, taloyhtiöiden ja vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennyksiä.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että Kymenlaakson Jäte vastaa kuljetusten kilpailuttamisesta ja järjestämisestä. Kymenlaakson Jäte hoitaa myös jätteenkuljetusten asiakaspalvelun ja laskutuksen. Jäteastiat tyhjentää Kymenlaakson Jätteen urakoitsija.

Mitkä jätteet siirtyvät Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin?

Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin siirtyvät asuinkiinteistöjen loppujätteet (=sekajäte), biojätteet ja pakkausjätteet. Pientalojen eli omakoti- ja paritalojen sekä mökkien osalta muutos koskee lähinnä loppujäteastioiden tyhjennyksiä. Taloyhtiöistä myös biojätteiden, kartongin, lasipakkausten, metallin ja muovipakkausten kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi.

Kuljetukset eivät sisällä paperinkeräystä. Jos siis kiinteistöllä on oma paperinkeräysastia, sen tyhjennykset jatkuvat ennallaan.

Asuinkiinteistöjen lisäksi myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen (esim. päiväkodit, koulut, kirjasto, virastot) jätteet siirtyvät Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin.

Onko jätteenkuljetukseen pakko liittyä?

Jätelain mukaan asuinkiinteistöt ovat velvollisia liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen astia loppujätteelle. Taloyhtiöissä tulee lisäksi olla astiat bio- ja pakkausjätteille jätehuoltomääräysten mukaisesti: biojäte tulee kerätä erikseen taajamien kiinteistöillä, joissa on vähintään 3 asuntoa. Kartongille muovipakkauksille, metallille ja lasipakkauksille pitää olla jäteastiat, jos kiinteistöllä on 5 asuntoa tai enemmän.

Jäteastia voi olla kiinteistökohtainen tai yhteinen naapureiden kanssa (ns. jätekimppa). Saariston asukkaita varten on lisäksi perustettu lukollisia yhteisastioita. Lukollisen yhteisastian käyttölupaa voi hakea Kymen jätelautakunnalta, jos kiinteistön pihaan ei pääse jäteautolla kuljetusteknisestä tai muusta hyväksytystä syystä.

Päätös kuljetusten siirtymisestä

Miten päätös Pyhtään jätteenkuljetusten siirtymisestä Kymenlaakson Jätteelle on tehty?

Kymen jätelautakunta päätti Pyhtään kunnan esityksestä 26.11.2020, että Pyhtäällä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023.

Esityksen kuljetusjärjestelmän muutoksesta tekivät Pyhtään tekniikkalautakunta (26.5.2020) ja Pyhtään kunnanhallitus (8.6.2020).

Ennen kuljetusjärjestelmäpäätöksen tekemistä Kymen jätelautakunta järjesti kuulemisen, jossa varattiin asianosaisille mahdollisuus saada tietoja asiasta ja lausua kirjalliset mielipiteensä 13.10.-6.11.2020 välisenä aikana. Kuulemisesta ilmoitettiin Pyhtäänlehdessä 13.10.2020.

Päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 21.4.2022 (päätös 945/2022).

Tarvitseeko nykyisiä jätteenkuljetussopimuksia irtisanoa?

Kuljetusjärjestelmän muutos perustuu julkishallinnolliseen päätökseen, joten nykyisiä jätteenkuljetussopimuksia ei tarvitse irtisanoa. Nämä sopimukset päättyvät automaattisesti 30.6.2023.

Kuljetusten valmistelu ja tiedotus asukkaille

Miten kuljetukset on kilpailutettu?

Kymenlaakson Jäte kilpailutti Pyhtään kuljetukset syksyllä 2022. Kilpailuttaminen tehtiin julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa sekä verkkosivuillamme. Kilpailutuksessa saatiin viisi hankintakriteerit täyttävää tarjousta, joista valittiin edullisin.

Pyhtään asuinkiinteistöjen loppu-, bio- ja pakkausjäteastiat tyhjentää heinäkuusta 2023 alkaen L&T Ympäristöpalvelut Oy. Nostokalustoa edellyttävien tyhjennettävien konttien, syväkeräyssäiliöiden ja puristimien tyhjennykset hoitaa Jätehuolto E. Parkkinen Oy.

Urakkakausi on 1.7.2023-31.3.2027 (optiomahdollisuus 1+1 v).

Miten asukkaille ja isännöitsijöille on tiedotettu kuljetuksista?

Aloitimme tiedottamisen Pyhtään kuljetuksista julkisena tiedotteena jokaiseen kotitalouteen keväällä 2022 ja syksyllä 2022 jaetuissa Roskaviesti-lehdissämme.

Syyskuussa ja lokakuussa 2022 lähetimme Pyhtään isännöitsijöille kirjeet, joissa pyysimme isännöitsijöitä ilmoittamaan meille tiedot taloyhtiöiden jäteastioista kuljetusten suunnittelua varten. Tiedotimme taloyhtiöiden tulevista kuljetuksista myös isännöitsijöille ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajille suunnatussa Omakiinteistö-lehdessä.

Marraskuussa 2022 julkaisimme Pyhtään kuljetuksia koskevan erillisen osion nettisivuillamme. Osio on linkitetty myös etusivulle. Sivustoa päivitetään tarpeen mukaan.

Joulukuussa 2022 lähetimme omakoti- ja paritaloasukkaille sekä mökkiläisille tiedotteen kuljetusmuutoksesta ekomaksulaskun liitteenä. Samassa yhteydessä pyysimme asukkaita ilmoittamaan tiedot omien jäteastioidensa koosta ja tyhjennysväleistä kuljetusten suunnittelua varten.

Joulukuussa 2022 järjestimme isännöitsijätilaisuuden, johon kutsuimme myös Pyhtään isännöitsijät.

Tammikuussa 2023 tiedotimme pientalojen tulevista kuljetusmuutoksista Pyhtäänlehdessä ja Facebookissa.

Maaliskuussa 2023 järjestimme asukkaille suunnatun infotilaisuuden Pyhtään kirjastossa.

Maalis- ja huhtikuussa 2023 postitimme kirjeet niille vakituisille ja vapaa-ajan asuinkiinteistöille, joiden jäteastioista ei vielä ollut saatu tietoja. Kirjeissä pyysimme ilmoittamaan tiedot huhtikuussa. Kirje vakituisille asuinkiinteistöille ja kirje vapaa-ajan asuinkiinteistöille.

Toukokuussa 2023 pidimme toisenkin asukasinfon Pyhtään kirjastossa.

Toukokuussa 2023 Pyhtään kuljetuksista tiedotettiin myös kaikkiin kotitalouksiin julkisena tiedotteena jaettavassa kevään Roskaviesti-lehdessämme.

Kesäkuussa 2023 lähetimme kirjeet tulevista tyhjennyksistä pientaloasukkaille ja tiedotteet isännöitsijöille taloyhtiöiden jäteastiatyhjennyksistä. Kotitalousasiakkaiden (2042 kpl) kirjeet postitettiin 16.6. Isännöitsijätiedotteet lähetettiin sähköpostitse 21.6.

Kesäkuussa 2023 julkaisimme nettisivuillamme alkavista kuljetuksista tiedotteen (28.6.2023), joka lähetettiin myös toimialueen medioille ja Pyhtään kuntaan. Julkaisimme tiedotteesta myös Facebook-päivityksen.

1.7.2023 tiedotimme alkavista kuljetuksista erillisellä ilmoituksella Kymen Sanomissa, joka jaettiin peittojakeluna alueen kaikkiin kotitalouksiin.

1.7.2023 alkaen päivitämme uusimmat tiedot ja toimintaohjeet heinäkuussa käynnistyvistä kuljetuksista erilliselle info-sivulle: www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023. Tarvittaessa tiedotamme kuljetuksista myös muissa kanavissa.

Miten kuljetusten valmistelu käytännössä etenee?

Pientalojen jätteenkuljetusten valmisteluaikataulu

Taloyhtiöiden jätteenkuljetusten valmisteluaikataulu

Jäteastiat ja tyhjennysvälit

Miten toimin, jos hallinnoimani kiinteistön nykyiset jäteastiat ovat vuokra-astioita?

Sinun tulee itse sopia astiat vuokranneen yrityksen kanssa, jatketaanko astiavuokrasopimusta vai ei. Jos vuokrasopimusta ei jatketa, sinun tulee järjestää kiinteistölle tarvittavat jäteastiat 1.7. mennessä.

Mitä jos hallinnoimallani asuinkiinteistöllä ei ole jäteastiaa tai jäteastioita?

Jos kiinteistöllä ei ole vielä jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita, sinun tulee järjestää astiat kiinteistölle sekä ilmoittaa meille astioiden koot ja toivotut tyhjennysvälit (katso seuraava kysymys jäteastian ilmoittamisesta). Vaihtoehtona on järjestää jätteenkeräys yhdessä naapureiden kanssa (katso alla oleva kysymys jätekimpoista).

Kaikilla asuinkiinteistöillä, myös vapaa-ajan asuinkiinteistöillä, tulee olla oma tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia loppujätteelle (=sekajäte). Taloyhtiöissä on lisäksi oltava astiat bio- ja pakkausjätteille jätehuoltomääräysten mukaisesti: biojäte tulee kerätä erikseen taajamien kiinteistöillä, joissa on vähintään 3 asuntoa. Kartongille muovipakkauksille, metallille ja lasipakkauksille pitää olla jäteastiat, jos kiinteistöllä on 5 asuntoa tai enemmän.

Jäteastioita on myytävänä esimerkiksi rautakaupoissa ja Jumalniemen jäteasemalla. Pienin hyväksyttävä astiakoko on 140 litraa. Jäteastian tulee soveltua kuormaukseen jäteautolla.

Miten ilmoitan kiinteistön jäteastiasta tai sitä koskevista muutoksista?

Omakotiasukkaat ja mökkiläiset voivat ilmoittaa loppujäteastiansa koon ja tyhjennysvälin sekä hakea muutosta tyhjennysväliin sähköisellä lomakkeella. Tiedonkeruu asukkaiden jäteastioista kuljetusten suunnittelua varten päättyi helmikuussa. Ilmoituksen voi kuitenkin edelleen tehdä. Tiedonkeruuajan jälkeen tehdyt ilmoitukset huomioidaan kuljetusrekisterin seuraavan päivityksen yhteydessä kesällä 2023.

Taloyhtiöiden jäteastioista ilmoittaminen kuuluu isännöitsijöille. Taloyhtiöiden jätteenkuljetuksista löytyy lisätietoa täältä.

Miten jätekimppa perustetaan/ilmoitetaan?

Naapurikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli perustaa jätekimpan. Yhteisastia loppujätteelle (=sekajäte) voi kannattaa etenkin vapaa-ajan asunnoilla, joissa jätettä kertyy vähän. Yksi naapureista valitaan yhteyshenkilöksi, joka tekee ilmoituksen yhteisastiasta sähköisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa myös jo toiminnassa olevat jätekimpat. Laskut yhteisastian tyhjennyksistä lähetetään kokonaisuudessaan yhteyshenkilölle.

Jokaisen jätekimpan jäsenen tulee huolehtia siitä, että kimpan vetäjällä on jäsenen ajantasaiset yhteystiedot (nimi, kiinteistön osoite, postiosoite, puhelinnumero).

Perehdythän lisäksi jätehuoltomääräysten säädöksiin jätekimpan muodostamisesta (8 §).

Pysyvätkö jäteastioiden tyhjennysvälit ennallaan?

Kyllä, jos olet ilmoittanut hallinnoimasi kiinteistön jäteastiatiedot meille ja tyhjennysvälit ovat jätehuoltomääräysten mukaiset. Ensimmäinen tyhjennys voi kuitenkin aikaistua tai myöhästyä toivotusta uusien tyhjennysreittien käyttöönoton vuoksi. Toivottua tyhjennysväliä toteutetaan ensimmäisen tyhjennyskerran jälkeen. Jäteastiatiedot ilmoittaneille kotitalousasiakkaille lähetetään kesäkuussa kirje tulevista tyhjennyksistä.

Käytämme ensisijaisesti asukkaiden ja isännöitsijöiden itse ilmoittamia tietoja jäteastioista ja tyhjennysväleistä. Siltä osin kuin tietoja ei saada, saamme käyttöömme jätehuoltoviranomaisen rekisterissä olevaa vanhempaa tietoa vuodelta 2021. Tyhjennysväliä voi kuljetusten alkamisen jälkeen muuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miksi ensimmäinen tyhjennys ei välttämättä ole toivomani tyhjennysvälin mukainen?

Meidän ei ole mahdollista saada tietoja yksityisten kuljetusyrityksien tekemien tyhjennysten ajankohdista. Jäteastian tyhjennysrytmin laskenta joudutaan aloittamaan ”nollasta” heinäkuussa, jolloin uudet tyhjennysreitit otetaan käyttöön. Tämän vuoksi ensimmäinen tyhjennys voi aikaistua tai myöhästyä toivotusta. Toivottua tyhjennysväliä aletaan toteuttaa ensimmäisen tyhjennyskerran jälkeen. Jäteastiatiedot ilmoittaneille kotitalousasiakkaille lähetetään kesäkuussa kirje tulevista tyhjennyksistä.

Millaisen tyhjennysvälin loppujäteastialle voi saada?

Jätehuoltomääräysten (23 §) mukaan loppujäteastiat (=sekajäteastiat) tulee tyhjentää vähintään 4 viikon välein, jos kiinteistöllä ei kompostoida ruokajätettä tai kerätä biojätettä erikseen. Ruokajätteiden kompostoinnilla tai biojätteen erilliskeräyksellä tyhjennysväliä voi pidentää jopa 12 viikkoon.

Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin niin, ettei jäteastiasta aiheudu roskaantumista eikä haju- tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tyhjennysvälin tulee olla sellainen, että jäteastioissa on aina tilaa pusseille. Astioiden kannet on pystyttävä sulkemaan.

Loppujäteastian mahdolliset tyhjennysvälit taajamassa: 1, 2, 4, 6, 8 ja 12 viikkoa.

Loppujäteastian mahdolliset tyhjennysvälit haja-asutusalueella: 2, 4, 6, 8 ja 12 viikkoa.

Millaisen tyhjennysvälin voi saada biojäteastialle?

Jätehuoltomääräysten (23 §) mukaan biojäteastia tulee tyhjentää kesäkaudella (vk 18–40) vähintään 2 viikon välein ja talvikaudella (vk 41–17) vähintään 4 viikon välein.

Millaiset tyhjennysvälit voi saada pakkausjäteastioille?

Jätehuoltomääräysten (23 §) mukaan pakkausjäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa. Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista eikä haju- tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Astiat eivät saa päästä niin täysiksi, että asukkaat joutuisivat lajittelemaan hyötyjätteet muihin astioihin.

Muovipakkausten ja kartonkipakkausten mahdolliset tyhjennysvälit: 1, 2, 4, 8 ja 12 viikkoa

Metallin ja lasipakkausten mahdolliset tyhjennysvälit: 2, 4, 8 ja 12 viikkoa.

Tyhjennyshinnat ja laskutus

Paljonko jäteastian tyhjennys maksaa?

Kymen jätelautakunta on päättänyt 25.5. pitämässään kokouksessa jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7. alkaen. Kokouspöytäkirja liitteineen löytyy Kymen jätelautakunnan omilta sivuilta. Tyhjennysmaksut löytyvät myös hinnastostamme.

Mistä tyhjennyshinta koostuu?

Loppujäteastioiden ja biojäteastioiden tyhjennyshinnat koostuvat kuljetusmaksusta, käsittelymaksusta ja arvolisäverosta (24 %). Kuljetusmaksu sisältää urakkakorvauksen kilpailutetuille jätteenkuljetusyrityksille, ajojärjestelykustannuksen sekä luottotappiovarauksen. Käsittelymaksu sisältää jätteen käsittelystä, maksun perimisestä ja jätteenkuljetusten järjestämisestä aiheutuvat muut kustannukset.

Pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat koostuvat kuljetusmaksusta ja arvolisäverosta (24 %). Pakkausjätteistä ei peritä käsittelymaksua, koska pakkausten tuottajayhteisö ottaa ne vastaan veloituksetta.

Miten jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan?

Pientalojen jäteastioiden tyhjennyksistä laskutetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein. Pienin laskutettava summa on 12,40 euroa, joten jos tyhjennysväli on pitkä, voi laskukin tulla harvemmin kuin kolmen kuukauden välein.

Taloyhtiöiden jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan pääsääntöisesti kerran kuussa. Laskut lähetetään isännöitsijälle.

Ensimmäinen lasku lähetetään paperilaskuna. Jos haluat laskut jatkossa sähköisenä, voit tilata e-laskun omassa verkkopankissasi ensimmäisen laskun tiedoilla. Lue lisää e-laskun käyttöönotosta.